Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door
Luimes AV, hierna te noemen Luimes AV, aan derden gedaan, op alle door Luimes AV in opdracht
van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van
het woord door Luimes AV met derden aangegaan.
b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of
vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar
de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.
c. Indien de koper/opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor Luimes AV niet bindend
voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.
d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Luimes AV te eniger tijd
toegepast/toegestaan ten voordele van koper/opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het
recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar
vaststaand voor zich op te eisen.
ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN
a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld. Zij zijn naar beste weten door Luimes AV gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag
verstrekte gegevens.
b. De door Luimes AV in afbeeldingen, websites, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze
verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of
resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt.
Luimes AV is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze
gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
ARTIKEL 3: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN
a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Luimes AV, onverschillig of deze
daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter
beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste
zin.
b. Alle met Luimes AV gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging
door Luimes AV, dan wel doordat Luimes AV met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.
Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden Luimes AV eerst,
nadat en voor zover deze door Luimes AV zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.
Koper/opdrachtgever
wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Luimes AV gesloten overeenkomsten
te hebben geaccepteerd, indien koper/opdrachtgever niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/
aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en)
en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Koper/opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben van
bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat Luimes AV met de werkzaamheden waarop de
wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen.
Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan
en mag namens Luimes AV overeenkomsten sluiten.

Escudo 8 ⎮ 8305 BM Emmeloord ⎮ T 0527 622 881 ⎮ I www.luimesav.nl ⎮ E info@luimesav.nl
IBAN NL31 RABO 011.14.24.852 ⎮ BTW 1383.39.247.B01 ⎮ KVK 39090604

Pagina 3 van 8
c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Luimes AV te allen tijde
het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze
voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Luimes AV
hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat
deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Luimes AV zou kunnen doen ontstaan.
ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID
a. Luimes AV is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk
voor enige schade die, hetzij direct, hetzij indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de
geleverde zaken aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten.
b. Indien Luimes AV wegens enige andere reden terzake van de overeenkomst schadeplichtig
mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste
het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) terzake van de betreffende goederen en/of diensten,
zulks met een maximum van EURO 5.000,00 (zegge; vijfduizend euro).
c. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de koper/opdrachtgever
jegens Luimes AV niet op.
ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING
a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar
beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Luimes
AV niet bindend.
b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft koper/opdrachtgever
nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige
verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet
met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.
c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Luimes AV, zal
Luimes AV in nader overleg treden met koper/opdrachtgever.
d. Levering geschiedt af het bedrijf van Luimes AV of een andere door Luimes AV te bepalen
plaats.
e. Wanneer door Luimes AV, verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de
koper/opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende
drie weken ter beschikking van koper/opdrachtgever. Goederen worden gedurende deze periode
opgeslagen voor rekening van koper/opdrachtgever. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat
bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van
koper/opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of
diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan Luimes AV.
f. Indien de koper/opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere,
met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Luimes AV
gerechtigd, na de koper/opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder
rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat Luimes AV tot enige
schadevergoeding is gehouden.

Escudo 8 ⎮ 8305 BM Emmeloord ⎮ T 0527 622 881 ⎮ I www.luimesav.nl ⎮ E info@luimesav.nl
IBAN NL31 RABO 011.14.24.852 ⎮ BTW 1383.39.247.B01 ⎮ KVK 39090604

Pagina 4 van 8

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO
a. De keuze van het transportmiddel is aan Luimes AV.
b. Het transport van de bij Luimes AV bestelde goederen geschiedt voor rekening van de
koper/opdrachtgever.
c. Alle bij Luimes AV bestelde goederen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de
koper/opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de
koper/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.
d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre
dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico’s geheel voor rekening
van koper/opdrachtgever.
e. Bij aankomst der goederen dient de koper/opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin
de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is
toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder
te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Luimes AV, verklaart
koper/opdrachtgever de goederen in goede staat te hebben ontvangen.
ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN
a. Voor iedere opdracht stelt Luimes AV afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit
tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Luimes AV te leveren prestatie,
met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen
zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten,
lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is Luimes AV gerechtigd de
aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheids- of andere instanties, met
inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..
c. Luimes AV is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een
bankgarantie) te eisen.
d. Luimes AV behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.
ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES
a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door
Luimes AV toegezonden facturen te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum,
zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.
b. De leverancier is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2 % in rekening te
brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag
worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum
wordt betaald.
c. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van
Luimes AV of op een door Luimes AV aan te wijzen bank- of girorekening.
d. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Luimes AV en
koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig.
Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

Escudo 8 ⎮ 8305 BM Emmeloord ⎮ T 0527 622 881 ⎮ I www.luimesav.nl ⎮ E info@luimesav.nl
IBAN NL31 RABO 011.14.24.852 ⎮ BTW 1383.39.247.B01 ⎮ KVK 39090604

Pagina 5 van 8

ARTIKEL 9: RECLAMES
a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op
factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na ontvangst van de produkten of diensten of van de
betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Luimes AV te zijn ingediend, onder
nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame
van de koper/opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte goederen.
b. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld in artikel
6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op
grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen acht dagen na kennisneming
van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen
worden, schriftelijk en aangetekend bij Luimes AV te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave
van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment
dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Koper/opdrachtgever doet afstand van het zich nadien
beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor
zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend
zijn voorgeschreven.
c. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer
ontvangen worden en wordt koper/opdrachtgever geacht het geleverde en/of verrichte te hebben
goedgekeurd. Wanneer Luimes AV van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend,
heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit
te keren aan koper/opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding
van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper/opdrachtgever om aan
Luimes AV het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze
van Luimes AV.
d. Luimes AV is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de
betrokken koper/opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn
bestaande verplichtingen jegens Luimes AV, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en
waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.
e. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Luimes AV
worden geweigerd. Alle retourzendingen van kopers of opdrachtgevers geschieden voor hun
rekening en risico.
ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING
a. Luimes AV heeft het recht, indien de koper/opdrachtgever in enig opzicht in gebreke is of blijft
aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door Luimes AV uitgevoerde leveringen, verrichte
werkzaamheden, of uit andere hoofden, te voldoen, haar verplichtingen jegens
koper/opdrachtgever op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten
geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door koper/opdrachtgever op
enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de Luimes AV
toekomende rechten.
Luimes AV heeft dit recht ook, indien er bij koper/opdrachtgever sprake is van een Faillissement,
surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie
van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van Luimes AV, dreiging
van deze omstandigheden. Alle vorderingen van Luimes AV op koper/opdrachtgever zijn alsdan
voor haar terstond opeisbaar.

Escudo 8 ⎮ 8305 BM Emmeloord ⎮ T 0527 622 881 ⎮ I www.luimesav.nl ⎮ E info@luimesav.nl
IBAN NL31 RABO 011.14.24.852 ⎮ BTW 1383.39.247.B01 ⎮ KVK 39090604

Pagina 6 van 8
b. Indien koper/opdrachtgever de door hem met Luimes AV gesloten overeenkomst(en) wenst te
ontbinden/annuleren, dan is Luimes AV eveneens gerechtigd naleving van de gesloten
overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is koper/opdrachtgever, zulks naar keuze van Luimes AV,
annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde.
ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING
Indien de betaling van de door Luimes AV toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen
14 (veertien) dagen na factuurdatum, wordt de koper/opdrachtgever geacht van rechtswege in
verzuim te zijn en heeft Luimes AV, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de
koper/opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een
rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van
1 % per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan Luimes AV verder toekomende
rechten, waaronder het recht op koper/opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten,
zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden
gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 150,00 (zegge;
honderd en vijftig euro)
ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM
a. Zolang een koper/opdrachtgever aan Luimes AV geen volledige betaling van de door Luimes AV
aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden- heeft
verricht, blijven deze voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever komende goederen en/of
materialen, het onbetwiste eigendom van Luimes AV.
b. Indien een koper/opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de
verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is Luimes AV zonder nadere
ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Luimes
AV zonodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door Luimes AV geleden of
nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten
etc..
c. Luimes AV behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto’s,
gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van koper/opdrachtgever onder welke
titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat koper/opdrachtgever
volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens Luimes AV heeft voldaan.

Escudo 8 ⎮ 8305 BM Emmeloord ⎮ T 0527 622 881 ⎮ I www.luimesav.nl ⎮ E info@luimesav.nl
IBAN NL31 RABO 011.14.24.852 ⎮ BTW 1383.39.247.B01 ⎮ KVK 39090604

Pagina 7 van 8
d. De verhuurder maakt hierbij het navolgende (derden)beding ten behoeve van Een Derde hierna te
noemen “Een Derde”.
Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat de eigendom van
de zaken bij De Derde berust. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal
de huurder de zaken op eerste verzoek van de Derde afgeven, zonder dat huurder zich daarbij op enig
retentierecht of ander recht kan beroepen, indien en zodra De Derde afgifte van de zaken zal vorderen op
grond van niet nakoming van de verplichtingen door de verhuurder jegens De Derde. Als gevolg van de
hiervoor bedoelde opeising van de zaken door De Derde wordt de onderhavige huurovereenkomst (voor
zover mogelijk van rechtswege) met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte aan of terugname van de
zaken door De Derde dient te geschieden op een door De Derde aangegeven locatie in Nederland en de
huurder verplicht zich daar volledige medewerking aan te verlenen.
Indien de situatie als bedoeld onder b hiervoor zich voordoet en De Derde het gebruik van de zaken door
huurder zou willen continueren, is huurder verplicht om op eerste verzoek van De Derde een
huurovereenkomst met De Derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige
huurovereenkomst en mogelijk onder verder gelijkluidende condities.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
Het hiervoor in dit artikel opgenomen derdenbeding kan noch door huurder, noch door verhuurder worden
herroepen.
ARTIKEL 13: OVERMACHT
a. Overmacht ontslaat Luimes AV van haar verplichtingen jegens de koper/opdrachtgever. Als
overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk
aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf Luimes AV, zoals: ernstige
storingen in haar produktieproces; oorlog; ook buiten Nederland; oproer; epidemie; brand;
verkeersstoringen; werkstaking; uitsluiting; verlies of beschadiging bij transport; ongeval of ziekte
van haar personeel; beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege; etc..
Luimes AV is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan
in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers,
etc..

b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is
Luimes AV gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst
voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te
ontbinden, zulks ter beoordeling van Luimes AV. Koper/opdrachtgever zal van de ten deze door
Luimes AV genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

Escudo 8 ⎮ 8305 BM Emmeloord ⎮ T 0527 622 881 ⎮ I www.luimesav.nl ⎮ E info@luimesav.nl
IBAN NL31 RABO 011.14.24.852 ⎮ BTW 1383.39.247.B01 ⎮ KVK 39090604

Pagina 8 van 8

ARTIKEL 14: ONTWERPBESCHERMING
a. Van alle ten behoeve van koper/opdrachtgever vervaardigde produkten, geleverde diensten etc.
wenst Luimes AV de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële beschermingsrechten
uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of
ideeën van Luimes AV is ten strengste verboden, tenzij Luimes AV hiervoor uitdrukkelijk en
schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door Luimes AV terzake gestelde voorwaarden
volledig is voldaan.
b. Indien koper/opdrachtgever zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt Luimes AV
zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van
minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan,
dat die overtreding voortduurt.
ARTIKEL 15: GARANTIES
a. Door Luimes AV wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de
garantieclausule die bij de producten zijn mede geleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in
werking, nadat Luimes AV schriftelijk aangetekend door de koper/opdrachtgever van zijn verzoek
in kennis is gesteld.
b. Wordt er door Luimes AV wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een
verstrekte garantie clausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden
na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient Luimes AV eerst schriftelijk aangetekend
door koper/opdrachtgever van diens verzoek in kennis gesteld te worden.
c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, zulks naar keuze van
Luimes AV. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door
Luimes AV.
d. De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de
koper/opdrachtgever bij Luimes AV of bij een door Luimes AV hiervoor ingeschakelde derde.
ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN
Uitsluitend indien Luimes AV dit tevoren schriftelijk aan koper/opdrachtgever heeft bevestigd,
kunnen de door of namens Luimes AV afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending
voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door Luimes AV aan te geven doeleinden.
Ook op zichtzendingen zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing

Escudo 8 ⎮ 8305 BM Emmeloord ⎮ T 0527 622 881 ⎮ I www.luimesav.nl ⎮ E info@luimesav.nl
IBAN NL31 RABO 011.14.24.852 ⎮ BTW 1383.39.247.B01 ⎮ KVK 39090604

Pagina 9 van 8

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Luimes AV te sluiten overeenkomsten is Nederlands
recht van toepassing. Het staat Luimes AV evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen
en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar koper/opdrachtgever gevestigd is, dan
wel op het Weens koopverdrag. Alsdan zal in afwijking van het hier onder sub b gemelde het
geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de
koper/opdrachtgever. Luimes AV behoeft koper/opdrachtgever hierover niet vooraf in kennis te
stellen.
b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter
in het Arrondissement Zwolle-Lelystad dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde
rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van Luimes AV.
c. Indien enig artikel of subartikel van deze Algemene voorwaarden ongeldig wordt, doet dit geen
afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.
SLOTBEPALING:
Deze voorwaarden zijn ten behoeve van Luimes AV samengesteld en gedeponeerd door
De Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomende algemene
verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het
bepaalde in BW boek 6 afdeling 3.
Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.”